29คณะครู และ นักเรียน MEP ซักซ้อมการแข่งขัน และเตรียมความพร้อม EPMEP Open House 2016