MEP CAMP หมวดอังกฤษ

30ภาษาต่างประเทศ จัดติวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-Net

30ครูอาทิตยาได้รับทุนจากทางสหรัฐอเมริกา 1 ใน 4 ของประเทศไทย

29เป็นประธานเปิดค่ายภาษาฝรั่งเศส ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท

29คณะครู และ นักเรียน MEP ซักซ้อมการแข่งขัน และเตรียมความพร้อม EPMEP Open House 2016

29-31 ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

29 ติวโอเนต ม.6

28 ติว o-net ม.3

27โครงการติวเข้มเพิ่มศักยภาพห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

26 ครูเกาหลีกลับประเทศ