30ครูอาทิตยาได้รับทุนจากทางสหรัฐอเมริกา 1 ใน 4 ของประเทศไทย